Board of Directors

Jing Ma
President & Secretary General
Olivia Ho.Cheng
Treasurer
Jason Liu
Director of Innovation Program
David Mou
Director of Entrepreneurship
Guangyu Zhou
Co-director of Scientific Community
Advisor of Innovation Program
Hongkai He
Advisor of Innovation Program 
Sally Wang
General Counsel
Juan (Carol) Zhou
Director of Marketing
Yaqing (Tyler) Tang
Pei Tong
Co-director of Scientific Community
Yifei Lin
Co-director of Scientific Community